http://ashford.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://www.watchstation.com
- Thuế nội địa: 10.25%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://www.skagen.com
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://mvmtwatches.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://michaelkors.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%