http://www.gearbest.com/
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://store.apple.com/
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://www.dell.com/en-us/shop
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://www.musiciansfriend.com/
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://www.sony.com/all-electronics
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%