http://www.kmart.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
https://www.zales.com/
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
https://www.adidas.com/us
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://www.nike.com/us/en_us/
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://us.puma.com/en/us/home
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%